Persbericht

“Next Gen Belgium”: eerste verjaardag van het herstelplan in teken van transparantie en concrete vooruitgang

Een succesvol economisch herstel!

In april 2021 was België bij de landen die als eerste hun herstelplan ter goedkeuring bij de Europese Commissie indienden.  Dit plan heeft tot doel de overgang van ons land te versnellen naar een duurzamer, veerkrachtiger en inclusiever België, dat tegemoetkomt aan de aspiraties van toekomstige generaties.

Ter gelegenheid van de eerste verjaardag van de uitvoering van het herstelplan hebben Europees commissaris Paolo Gentiloni, eerste minister Alexander De Croo en staatssecretaris voor Relance Thomas Dermine op donderdag 28 april een persconferentie gehouden in het Atomium. Tijdens het evenement gaf Thomas Dermine aan dat het herstel van de Belgische economie nu goed op gang is, zoals blijkt uit de laatste macro-economische cijfers. Dankzij de economische steun op gewestelijk, federaal en Europees niveau is de Belgische economie, zowel wat het BBP als wat de arbeidsmarktcijfers betreft, terug op het niveau van vóór de coronacrisis.

Wat de groei van het BBP betreft, is er sprake van een aanzienlijke verbetering, zoals blijkt uit de ramingen van de Europese Commissie. Deze ramingen, die voor de periode 2020-2021 een krimp van het BBP in de orde van grootte van -4,6% voorspelden in het najaar van 2020, zijn nu naar boven bijgesteld en voorspellen een groei van ongeveer  0.1%.

Bovendien overtreft de werkgelegenheidsgraad het niveau van vóór de crisis en bereikt het hoogste percentage dat ooit in België is opgetekend (71.6%).

De overheidsinvesteringen blijven groeien (+20% sinds 2019) en liggen op schema om de doelstellingen van het regeerakkoord te halen: een recordniveau van 3,5% overheidsinvesteringen tegen 2024.

Uitvoering van het herstelplan op schema

Dit evenement bood ook de gelegenheid om de balans op te maken van het eerste jaar van de uitvoering van het herstelplan, dat door de federale regering wordt gecoördineerd onder de noemer "Next Gen Belgium".

Precies een jaar geleden lanceerde de regering het Nationaal Herstel- en Investeringsplan om ons land sterker uit de crisis te halen door te investeren in een duurzamer, digitaler, veerkrachtiger en inclusiever België voor de huidige en toekomstige generaties. Tot 2026 zal in totaal 7,6 miljard euro worden geïnvesteerd.

Het plan omvat meer dan 140 innovatieve projecten met 410 doelstellingen rond 5 centrale thema's: duurzaamheid, digitalisering, mobiliteit, inclusie en productiviteit.

Voor bijna een derde van de doelstellingen (~140) is de uitvoeringsfase reeds begonnen en wordt tegen het einde van het jaar resultaat verwacht. Over deze doelstellingen is een eerste verslag opgesteld, waaruit blijkt dat de uitvoering van de projecten op schema ligt: 20% van de doelstellingen is reeds verwezenlijkt, 72% ligt op schema en 8% heeft een achterstand die tegen de volgende rapportagetermijn, over 6 maanden, zou moeten zijn goedgemaakt.

Op het gebied van duurzaamheid zijn haalbaarheids- en engineeringstudies gestart voor de oprichting van een energie-eiland in de Noordzee, staan oproepen voor waterstofprojecten op stapel en zijn in Vlaanderen en de Duitstalige Gemeenschap hervormingen inzake energierenovatiepremies goedgekeurd.

Op het gebied van digitalisering zijn de eerste AI-proefprojecten geselecteerd, werd een Digital Transformation Office opgericht om de digitalisering van justitie te begeleiden en is de 5G-hervorming goedgekeurd. In de komende maanden zal de 5G-veiling van start gaan en zal een wet worden opgestled om de oprichting van de Health Data Authority formeel vast te leggen

Op het gebied van mobiliteit zijn belangrijke hervormingen aangenomen met betrekking tot het mobiliteitsbudget, bedrijfswagens en fiscale stimuleringsmaatregelen voor de installatie van oplaadstations. De toegankelijkheid van de stations is voor 6 stations verbeterd en voor het eind van het jaar zijn meer dan 20 verbeteringen van de spoorweginfrastructuur gepland.

Op het vlak van inclusie hebben meer dan 2.700 scholen in Vlaanderen, Brussel en de Duitstalige Gemeenschap financiële steun gekregen voor digitale uitrusting (pc's, tablets, wifi). In honderden scholen en PMS-centra werden extra middelen ingezet ter ondersteuning van leerlingen die moeilijkheden ondervonden in het kader van covid.

Wat de productiviteit betreft, zijn op federaal niveau en in Wallonië hervormingen op het gebied van respectievelijk opleiding en begeleiding goedgekeurd. De komende maanden zullen meer dan 300.000 mensen een opleiding kunnen volgen in het kader van het Vlaamse “learning and career offensive”.

“Next Gen Belgium”: een website om de projecten van het herstelplan in real time te volgen

Ten slotte wil de regering, in een streven naar volledige transparantie, dat elke burger de voortgang van alle projecten van het Herstel- en Investeringsplan op elk moment kan volgen. Daarom werd op donderdag 28 april de website nextgenbelgium.be gelanceerd. De website maakt het mogelijk de uitvoering van elk project te volgen en alle details van het plan te analyseren.

Met dynamische filters per thema, component of entiteit is het mogelijk het herstelplan in al zijn facetten te ontdekken, en elk project in detail te analyseren.

www.nextgenbelgium.be

Alexander De Croo: “Onze wereld is de laatste maanden fundamenteel veranderd. Vaccins hebben ons geholpen het coronavirus te bedwingen en de gruwelijke oorlog van Poetin tegen Oekraïne heeft een enorme impact op onze economie. In het licht van deze gebeurtenissen blijken de keuzes die wij een jaar geleden hebben gemaakt, de juiste te zijn geweest. De eerste keuze was te investeren in een duurzaam Europa, dat ons met behulp van hernieuwbare energiebronnen zal helpen minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen en andere spelers. De tweede keuze was om te investeren in een digitaal Europa, waar digitale bedrijven nu de motor zijn achter het herstel na de tsunami. In die zin zijn wij visionair geweest. Meer dan ooit zijn de fundamenten van het herstelplan dat we met de steun van Europa hebben opgesteld, de fundamenten van onze toekomst.”

Paolo Gentiloni: “Na een krachtig herstel van de recessie, veroorzaakt door COVID-19, staat de Belgische economie nu voor nieuwe uitdagingen. De niet uitgelokte Russische agressie tegen Oekraïne veroorzaakt schokgolven in Europa en de rest van de wereld in de vorm van hogere energie- en voedselprijzen en verstoringen van cruciale bevoorradingsketens. De sleutel om deze storm te doorstaan is onze beleidsrespons te coördineren, net zoals we tijdens de pandemie hebben gedaan, toen we NextGenerationEU lanceerden. De doeltreffende uitvoering van het ambitieuze Belgische herstel- en investeringsplan zal het land helpen om door deze woelige wateren te navigeren en er sterker dan voorheen uit te komen. De Europese Commissie zal schouder aan schouder met België blijven samenwerken om van deze unieke kans een succes te maken.”

Thomas Dermine: “Met ons herstel- en investeringsplan willen we de ecologische en digitale transitie versnellen. De bijzondere context waarin we vandaag verkeren, vereist dat we doorgaan met onze inspanningen. Overheidsinvesteringen zijn de sleutel tot onze toekomstige welvaart. Ik ben tevreden dat ons werk lof krijgt van de Europese instanties. Het plan werd samen met de sociale partners en het maatschappelijk middenveld opgesteld. Vandaag gaan we nog een stap verder: we komen ons engagement na om transparantie te beiden voor het grote publiek, door het mogelijk te maken de uitvoering van het plan in real time te volgen via de online tool "Next Gen Belgium". Hiermee zijn we opnieuw pionier in Europa.”