Persbericht

Een belangrijke stap vooruit voor het Project 50/200: de ministerraad geeft principiële goedkeuring voor het ontwikkelen van een ambitieus toekomstproject voor het Jubelpark, met horizon 2030

Op vrijdag 1 april heeft de ministerraad een nota over de herbestemming en opwaardering van de Jubelparksite goedgekeurd.

De site, oorspronkelijk ontworpen om de vijftigste verjaardag van België te herdenken, is uitgegroeid tot een pleisterplaats voor cultuur en ontspanning in onze hoofdstad. Op de site zijn het Museum Kunst & Geschiedenis, Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis en het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium gevestigd.

Deze federale instellingen conserveren, restaureren, bestuderen en promoten een zeer rijk erfgoed.

Het park is daarnaast een populaire ontmoetingsplaats voor de Brusselaars en toeristen, en biedt het onderdak aan talrijke culturele, sportieve en sociale evenementen.

Vandaag is het absoluut noodzakelijk dat deze uitzonderlijke site wordt opgewaardeerd. De gebouwen moeten grondig worden gerestaureerd, de identiteit van de musea moet worden herdacht, er moeten synergiën tussen de instellingen tot stand worden gebracht, de scenografie moet worden gemoderniseerd, de circulatie in het park moet worden herbekeken, de link met andere culturele centra in Brussel moet worden aangehaald en de banden met de aanpalende Europese wijk moeten worden versterkt.

Een stuurgroep met de verantwoordelijken van de instellingen en mensen uit het maatschappelijk middenveld heeft talrijke aanbevelingen gedaan met betrekking tot al deze aspecten. Het comité heeft concrete voorstellen gedaan voor de herinrichting van het terrein, waarvan de regering akte heeft genomen. Het comité is van plan op twee sporen te werken: een langetermijnvisie (horizon 2030 – het jaar waarin België tweehonderd jaar zal bestaan) en een prelude vanaf dit jaar.

In de nota aan de ministerraad wordt een overzicht gegeven van de initiatieven en beslissingen die momenteel al worden gerealiseerd. Zo werd, via het federale relanceplan, reeds 156 miljoen euro uitgetrokken voor de modernisering van de site (waarvan 80,62 miljoen euro ten laste van Beliris en 75,38 miljoen euro van de Regie der Gebouwen).

Staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Thomas Dermine heeft daarnaast talrijke contacten gehad met andere stakeholders van het herbestemmingsproject. De Europese Commissie, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Stad Brussel en de gemeente Etterbeek hebben intussen via intentieverklaringen hun steun voor het project kenbaar gemaakt.

Thomas Dermine, staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen en belast met het wetenschapsbeleid: “België bestaat binnenkort 200 jaar, de budgetten zijn gereserveerd en iedereen wil vooruit - van het lokale tot het Europese niveau. Stuk voor stuk goede redenen om de Jubelparksite nu op te waarderen en een nieuw elan te geven. De site moet een belangrijk referentiepunt worden voor onze hoofdstad, de hoofdstad van Europa waardig. Samen zullen we alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat de site tegen 2030 is getransformeerd.”

Mathieu Michel, staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en met de Regie der gebouwen, Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer en Bouwtoezicht: “Het Jubelpark maakt, net als het Brusselse justitiepaleis, deel uit van ons nationaal erfgoed. We moeten er trots op zijn en bijzondere aandacht aan besteden. Ik ben verheugd over het werk van de Regie der Gebouwen om het Jubelpark een nieuw aanzicht te geven met het oog op het tweehonderdjarig bestaan van België in 2030.”

Karine Lalieux, minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een handicap, Armoedebestrijding en Beliris: “Het Jubelpark is een belangrijk culturele site in Brussel, die bijdraagt tot de uitstraling van België en Brussel als nationale en internationale hoofdstad. Gezien de gedeelde ambitie om het park nieuw leven in te blazen en de investeringen die Beliris al deed om het park en de daken te renoveren (€ 36.200.000), was het logisch dat Beliris nog een extra inspanning zou leveren. In totaal zal via Beliris 52 miljoen euro worden geïnvesteerd in dit belangrijke project voor onze regio en ons land.”

Ludivine Dedonder, minister van Defensie: "Deze beslissing van de ministerraad maakt het mogelijk om de investeringen te voltooien voor het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis, dat zich in het hart van de Jubelparksite bevindt. Deze investeringen ten behoeve van het Koninklijk Museum van het Leger, ten belope van meer dan 600.000 euro, maken deel uit van het Strategisch Plan 2021-2025 van het War Heritage Institute (WHI), dat in september 2021 werd aangekondigd. Met de herbestemming van de Jubelparksite, in combinatie met het eerste Strategisch Plan van het WHI, is de basis gelegd voor de transformatie van het Koninklijk Legermuseum in voorbereiding op 2030, het jaar van het tweehonderdjarig bestaan van België.”

Premier Alexander De Croo: “Het 50/200-project is een mobiliserend en positief project voor België. Het project belichaamt de rijkdom van de identiteit en de geschiedenis van ons land. Het symboliseert de rol van België in het hart van Europa. We bundelen de krachten met het Brussels Gewest de Europese Commissie en het maatschappelijk middenveld bij de ontwikkeling ervan. Het zal de Jubelparksite en de hele wijk nieuw leven inblazen in het kader van het tweehonderdjarig bestaan van ons land.”