Persbericht

De federale regering en de gefedereerde entiteiten keuren het eerste ontwerp van het herstelplan goed

© premier.be

De federale regering en de gefedereerde entiteiten hebben een politiek akkoord bereikt over een eerste versie van het Plan voor Herstel en Veerkracht en over de verdeling van de Europese subsidies tussen de verschillende entiteiten van het land. De overeenkomst zal binnenkort door het Overlegcomité worden bekrachtigd.

Naar aanleiding van het besluit van het Overlegcomité van 23 november 2020 heeft staatssecretaris voor Herstel en Strategische Investeringen Thomas Dermine een oproep tot

het indienen van bijdragen (investeringsprojecten en hervormingsvoorstellen) gericht aan alle regeringen van het land.

Alle voorstellen van de verschillende regeringen werden besproken tijdens een ongekend intensief werkproces tussen de kabinetten van de federale regering en de gefedereerde entiteiten. Op basis van deze werkzaamheden is een eerste ontwerp van het herstel- en veerkrachtplan opgesteld en door alle belanghebbenden gevalideerd. Het is de bedoeling sneller te investeren in cruciale vraagstukken zoals de milieutransitie, digitalisering, mobiliteit, inclusie en productiviteit.

"Dit is een belangrijke stap in onze herstelstrategie, die net is afgerond. Het toont aan dat samenwerking in ons land een realiteit kan zijn waarop wij de toekomst moeten bouwen. Het doel is een ambitieus plan op te stellen dat België in staat zal stellen het hoofd te bieden aan grote uitdagingen zoals de digitale en ecologische transitie en sociale inclusie", aldus premier Alexander De Croo. "Op basis daarvan zullen we een eerste document aan de Europese Commissie kunnen voorleggen om de richtlijnen in het ontwerpplan te verfijnen", vervolgde staatssecretaris voor Herstel Thomas Dermine.

Dit werkproces werd uitgevoerd in een logica van breed overleg, zelfs buiten regeringskringen. Zo hebben de sociale partners via de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CCE) en de actoren van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) al initiatiefadviezen ingediend. Andere actoren uit het maatschappelijk middenveld, met name vertegenwoordigers van milieu- en jongerenverenigingen, hebben hun bijdrage willen leveren.

Op 11 januari hebben de federale regering en de gefedereerde entiteiten ook een standpunt ingenomen over een begrotingstoewijzing voor de verschillende regeringen. Ter herinnering: het oorspronkelijke bedrag van 5,15 miljard euro was bijgesteld tot 5,9 miljard euro. Deze bedragen zullen waarschijnlijk tot 2023 opnieuw worden geëvalueerd in het licht van veranderingen in de macro-economische parameters.

"Aangezien het uiteindelijke doel erin bestaat te komen tot een plan waarvan de totale geraamde kosten dicht bij het beschikbare budget (5,925 miljard euro) liggen, moet de selectie van de prioritaire projecten zijn afgerond en moeten de kwaliteit en de samenhang ervan zijn versterkt tegen de tijd dat het plan definitief wordt ingediend in april 2021. ", benadrukte de staatssecretaris.

"De uiterste datum voor de indiening van het herstelplan is voor alle lidstaten dezelfde. De uiterste datum voor indiening is eind april 2020. Om deze termijn te halen, moet een eerste volledig ontwerp uiterlijk eind januari worden ingediend. Op basis van het akkoord van vandaag zou België op tijd moeten zijn met betrekking tot deze belangrijke Europese doelstelling", besloot Thomas Dermine.