Persbericht

Herstelplan: een constructieve eerste bijeenkomst met de Europese Commissie

Op woensdag 20 januari heeft de staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen Thomas Dermine een onderhoud gehad met een delegatie van de Europese Commissie om het Belgische Plan voor Herstel en Veerkracht te bespreken. Deze eerste officiële vergadering volgt na het akkoord van het Overlegcomité op 12 januari en het indienen van een eerste ontwerp van het Belgische herstelplan.

"Deze uitwisseling is van fundamenteel belang omdat ze ons in staat stelt om de krachtlijnen en de projecten, die in het kader van het herstelplan met Europese middelen zullen worden gefinancierd, te verfijnen. België heeft intussen een groot deel van haar achterstand in dit proces ingehaald", aldus de staatssecretaris.

Ter herinnering: alle voorstellen van de verschillende regeringen werden besproken tijdens een onuitgegeven en intensief werkproces met de kabinetten van de federale regering en de deelstaten, met de steun van de administratie van alle bestuursniveaus.

Een logica van breed overleg, zelfs buiten de overheidskringen, kenmerkte het werkproces. Zo hebben de sociale partners via de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) en de actoren die deel uitmaken van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) initiatiefadviezen ingediend en worden ze over de verschillende documenten geraadpleegd. 

"Tussen nu en de definitieve indiening van het plan in april 2021 blijven we nauw samenwerken met de regeringen van de deelstaten om de selectie van de prioritaire projecten af te ronden en de kwaliteit en de samenhang van het plan te versterken. De projecten zullen door de regeringen worden geselecteerd op basis van objectieve criteria. De ambitie is om een plan te hebben dat België in staat stelt om, in de unieke context van de coronacrisis, het hoofd te bieden aan grote uitdagingen zoals de digitale en ecologische transitie en sociale inclusie", besluit Thomas Dermine. 

De staatssecretaris doet vanmiddag een eerste terugkoppeling aan de leden van de Kamercommissie Economie over de vooruitgang en het werk dat is verricht.