Persbericht

Relanceplan: De federale regering heeft haar projecten vastgelegd

© premier.be

Op voorstel van premier Alexander De Croo en staatssecretaris voor Relance Thomas Dermine heeft de federale regering vandaag overeenstemming bereikt over de hoofdlijnen van de geselecteerde projecten in het kader van de "Faciliteit voor herstel en veerkracht" (FHV) van de Europese Unie.

"De door de COVID-19-pandemie veroorzaakte gezondheidscrisis heeft voor ons land een economische en sociale schok van ongekend formaat veroorzaakt", aldus premier Alexander De Croo.

"De federale regering heeft krachtige maatregelen genomen om de epidemie in te dammen, de werkgelegenheid op peil te houden, bedrijven in moeilijkheden te ondersteunen en de meest kwetsbare groepen te beschermen, teneinde het hoofd te bieden aan de uitdagingen die de crisis op korte termijn stelt," vervolgt de premier.

"Niettemin moet de noodzaak van een onmiddellijke reactie op de gezondheids-, economische en sociale crises gepaard gaan met een ambitieus herstelplan dat een antwoord biedt op de structurele uitdagingen van het land", voegt staatssecretaris Thomas Dermine daaraan toe.

"Om de economie nieuw leven in te blazen en ons land op lange termijn welvarender, veerkrachtiger en groener te maken, zijn massale investeringen nodig", aldus Thomas Dermine.

Het voorgestelde investeringsplan is ambitieus, samenhangend en opgebouwd rond vijf assen:

As Klimaat/Duurzaamheid & Mobiliteit

Het relanceplan biedt een unieke kans om de overgang naar een duurzamere en efficiëntere openbare infrastructuur te versnellen. De federale regering stelt voor bijna 900 miljoen euro te investeren in de openbare infrastructuur van de toekomst.

Op het gebied van energie is de federale regering voornemens 245 miljoen euro te investeren in infrastructuur om opkomende technologieën te bevorderen en de overgang van het land naar een duurzamere economie voor te bereiden:

- Een ruggengraat voor het vervoer van CO2 en H2, die een aanzienlijke vermindering van de CO2-uitstoot mogelijk zal maken, met name in doelsectoren zoals raffinage, staal of chemie (95 miljoen euro)

- Een energie-eiland om een tweede offshore-windzone te ontplooien, interconnecties met andere landen voor te bereiden en energieopslag mogelijk te maken (100 miljoen euro)

- De ontwikkeling en integratie van nieuwe technologieën om de CO2-emissies van nieuwe gasgestookte elektriciteitscentrales te verminderen. (50M€)

Daarnaast zal de regering de bevordering van nieuwe technologieën en waardeketens in de circulaire economie ondersteunen, met name op het gebied van toxische chemicaliën (35 miljoen euro).

Op het gebied van vervoer en mobiliteit wordt een ambitieus investeringsprogramma van 365 miljoen euro voorgesteld om ons spoorwegnet te moderniseren, de prestaties ervan aanzienlijk te verbeteren (hogere commerciële snelheid, betere benutting van de capaciteit, grotere intermodaliteit, enz.) Een efficiënt spoorwegsysteem zal helpen de mobiliteitsuitdagingen voor onze burgers aan te gaan en de modal shift van de weg naar het spoor voor vrachtvervoer te versnellen.

Daarnaast komt er een fiscale stimulans voor de installatie van voor het publiek toegankelijke elektrische oplaadpunten om de elektrificatie van het wagenpark op gang te brengen (32 miljoen euro).

Om de renovatie van het gebouwenbestand te bespoedigen is de regering van plan 170 miljoen euro uit te trekken voor de renovatie van de openbare gebouwen die het dringendst aan renovatie toe zijn, in het bijzonder de Jubelparkmusea en de Brusselse justitiepaleizen. Parallel met deze inspanningen voor bepaalde gebouwen zal een strategie worden gevolgd om tegen 2040 energieneutraliteit te bereiken voor alle federale gebouwen, door een gestructureerde aanpak die met name op energieprestatiecontracten is gebaseerd.

Ten slotte zal de federale regering, om de uitstraling van haar hoofdstad te versterken, via Beliris 50 miljoen investeren in openbare ruimteprojecten om de mobiliteitsinfrastructuur en de toeristische en internationale aantrekkingskracht van Brussel verder te versterken.

As Productiviteit en Inclusie

Op het gebied van sociale integratie en steun voor onderzoek en ontwikkeling zal de regering meer dan 350 miljoen euro investeren.

Daarom is het relanceplan ook een gelegenheid om de basis te leggen voor een samenleving die gericht is op innovatie. Van het internet tot vaccins: grote vooruitgang in kennis en technologie is over het algemeen gestimuleerd door overheidsinvesteringen. De regering zal een budget van ~165 miljoen euro uittrekken voor onderzoek en ontwikkeling op specifieke gebieden :

- Nucleair onderzoek voor medische toepassingen met het oog op de ontwikkeling van een doeltreffender behandeling van kanker en duurzamere methoden voor de productie van isotopen (35 miljoen euro)

- Nieuwe technologieën om onze processen in de strijd tegen drugssmokkel in de haven van Antwerpen te optimaliseren (70 miljoen euro)

- De ontwikkeling van onderzoek op het gebied van klimaat en groene luchtvaart (35 miljoen euro)

- Minimalisering van radioactief afval met het oog op de ontmanteling van kerncentrales (25 miljoen euro)

De regering is ook van plan open militaire campussen te ontwikkelen die de economie van stedelijke gebieden nieuw leven zullen helpen inblazen door werkgelegenheid te bieden aan jongeren en samen te werken met bedrijven en onderwijsinstellingen om de uitwisseling van kennis en technologie te bevorderen (100 miljoen euro).

De regering zal ervoor zorgen dat het herstel iedereen ten goede komt en de sociale en economische cohesie van het land versterkt op drie gebieden :

- Digitale inclusie - de voortschrijdende digitalisering van de Belgische samenleving moet worden voortgezet zonder de meest kwetsbare bevolkingsgroepen uit te sluiten. Er zullen programma's voor digitale inclusie worden opgezet om ervoor te zorgen dat alle burgers toegang hebben tot technologie en informatie, ongeacht hun inkomen of sociale situatie (30 miljoen euro).

- e-Gezondheidszorg - Onze gezondheidszorgsystemen en -processen integreren in het digitale tijdperk door efficiëntere en patiëntgerichtere portalen voor e-gezondheidszorg te implementeren (40 miljoen euro)

- De strijd tegen recidive - Terugdringen van recidive voor specifieke doelgroepen (bv. eerste overtreders) via een mechanisme van sociale-impactobligaties. Dit mechanisme, dat gebaseerd is op een resultaatgerichte logica, zou dienen als een proef die de deur kan openen naar innovatieve financieringsmechanismen op het gebied van overheidsbeleid (15 miljoen euro).

Digitale As

Ook intern moet de federale staat evolueren en nieuwe technologieën invoeren. De digitalisering van de administratie blijft vandaag in België onvoldoende, vooral in vergelijking met onze Europese buren. Het relanceplan moet een hefboom zijn waarmee België zijn achterstand kan inhalen door de overheidsdienst aan te passen aan de verwachtingen van de "connected citizen" en tegelijkertijd te beschermen tegen de risico's van cyberaanvallen. Om aan deze eisen tegemoet te komen, stelt de regering voor 380 miljoen euro te investeren in structurele digitale projecten:

- Versnelling van de noodzakelijke digitalisering van de pijlers van onze overheidsdiensten, met de nadruk op justitie en juridische procedures en socialezekerheidsinstellingen in contact met burgers, bedrijven en zelfstandigen (300 miljoen euro).

- Onze samenleving beschermen tegen cyberdreigingen door te investeren in cyberveiligheid (80 miljoen euro)

Conclusie

"Dit plan bevordert niet alleen het herstel en de veerkracht, maar zorgt ook voor de start van een ecologische transitie, aangezien meer dan de helft van de investeringen rechtstreeks gericht is op het bereiken van klimaatneutraliteit tegen 2050", aldus premier Alexander De Croo. "Het plan is ook ambitieus op het gebied van digitalisering, aangezien een kwart van de investeringen bedoeld is om de digitale overgang te waarborgen. In die zin is dit Belgische federale plan groener en digitaler dan Europa verwacht en zal het ons land in staat stellen een digitale en ecologische transitie in te zetten", besluit staatssecretaris Thomas Dermine.

In totaal zullen de federale projecten respectievelijk 50% en 30% bijdragen van de bijdrage die de Europese Commissie nodig heeft voor de milieu- en digitale transitie.

Tot op heden hebben alle overheden van het land dus de eerste selectie van hun projecten afgerond en België zal deze in de loop van volgende week aan de Europese Commissie kunnen toezenden om de besprekingen voort te zetten en de projecten te verfijnen met het oog op de definitieve indiening van het plan op 30 april.