Persbericht

Federale regering richt expertise- en testcentrum voor waterstoftechnologie op

Op voorstel van energieminister Tinne Van der Straeten en staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen Thomas Dermine heeft de federale regering de oprichting van de “Hydrogen Test Facility” goedgekeurd. Het gaat om een expertisecentrum voor waterstof waar universiteiten, onderzoekscentra en bedrijven waterstoftechnologieën kunnen testen, ontwikkelen en opschalen.

Het project wordt ondersteund door het herstel- en investeringsplan van de federale overheid voor een bedrag van 16,2 miljoen euro. De oprichting moet de rol van België als voortrekker in waterstoftechnologie versterken. Opnieuw een belangrijke mijlpaal om onze energie-intensieve industrie te vergroenen. 

Dit is een belangrijke stap in van de allereerste federale waterstofstrategie, die eind 2021 is goedgekeurd. De strategie zet in op import van groene waterstof, vandaar de Koninklijke missie eerder deze maand naar Oman. België kan een invoer- en doorvoerhub zijn dankzij de waterstof-backbone waarvoor binnenkort projecten worden geselecteerd. De oprichting van het expertisecentrum wil van België een wereldleider maken op vlak van onderzoek en ontwikkeling.  

Veel Belgische bedrijven zijn vandaag al actief in de waterstofwaardeketen in de sectoren mobiliteit, chemie en staal, …  

Vooroplopen is het meest rendabelBelgië wil deze koppositie van Belgische bedrijven en onderzoeksinstellingen die actief zijn op het vlak van waterstof en waterstofgerelateerde technologieën behouden en versterken. De oprichting van het expertisecentrum en de testfaciliteit moet hen een extra impuls te geven.

Meer dan 10 jaar geleden heeft België gepionierd op vlak van wind op zee. Vandaag speelt België in de top 5 van offshore wereldwijd. Onze Belgische bedrijven bouwen nu overal ter wereld windparken op zee en dragen zo bij in hun strijd tegen de klimaatopwarming. Met groene waterstof willen we opnieuw pionieren en vooroplopen.  

Deze strategie past in de Energieswitch naar 100% hernieuwbare energie en klimaatneutraliteit. Om koolstofneutraal te worden, heeft België behalve hernieuwbare elektriciteit ook grote hoeveelheden hernieuwbare waterstof nodig. De invoer van groene waterstof is noodzakelijk om tegen 2050 tot 100% hernieuwbare energie en klimaatneutraliteit te komen, maar het is ook de goedkoopste manier voor ons land om dit te bereiken. Waar er wind en zon is, is er een manier om waterstof te produceren.  Om ervoor te zorgen dat hernieuwbare waterstof een reële bijdrage vormt in 2030, moeten we nu beginnen.  

Tinne Van der Straeten, minister van Energie: "Steeds meer bedrijven zijn al actief in deze technologie en door de oprichting van waterstofexpertisecentra openen we nu een nieuwe kans om België te vestigen in zijn voortrekkersrol in waterstoftechnologieën.  Na de koninklijke missie naar Oman in het teken van waterstof zet de federale overheid een nieuwe stap in de realisatie van haar federale waterstofstrategie om onze Belgische bedrijven opnieuw te laten pionieren, net zoals we dit in de offshore sector hebben gedaan. 

Thomas Dermine, staatssecretaris voor Relance: “Op het vlak van energie wil de federale regering 245 miljoen investeren in infrastructuur die gericht is op het stimuleren van opkomende technologieën en het voorbereiden van de overgang van het land naar een duurzamere economie. Waterstof maakt nu duidelijk deel uit van de energietoekomst van België en dus is het ondersteunen van de oprichting van de Hydrogen Test Faclity evident. »  

 

Een langdurig partnerschap met het Von Karman Instituut

Het von Karman Institute for Fluid Dynamics (VKI) is geselecteerd om de Hydrogen Test Facility te coördineren en te operationaliseren.  

Concreet bestaat het project uit het ontwikkelen op een nieuwe site van een generieke infrastructuur die de verschillende faciliteiten kan huisvesten die nodig zijn om grootschalige experimentele tests op waterstoftechnologieën uit te voeren.  

In totaal investeert de federale overheid 16,2 miljoen euro voor de realisatie van het project in de periode 2022-2024. De eerste fase van het project is de lancering van een haalbaarheidsstudie om de economische en technische aspecten uit te werken en een geschikte locatie te selecteren. Nadien wordt ook geïnvesteerd in de bouw van testfaciliteit en worden partnerships opgezet met industriële actoren. 

In latere fase zal de faciliteit experimenten hosten, die worden toegepast in de hele waardeketen van de waterstofeconomie, met bijzondere aandacht voor wat onder de federale bevoegdheden valt: gebieden van waterstofproductie, transport en opslag, waterstoftoepassingen in mobiliteit en energieopwekking en veilige interventies.  

Thomas Dermine, staatsecretaris belast met Wetenschapsbeleid: “Gelet op de ervaring, de expertise en het netwerk van het VKI, is het instituut de juiste kandidaat om de coördinatie en operationaliteit van dit type testinfrastructuur ter grootte van een industriële demonstrator op het vlak van waterstoftechnologie te verzekeren. Via de steun voor de bouw van de waterstof testfaciliteit, speelt de overheid een faciliterende rol.” 

Tinne Van der Straeten, minister van Energie: “Deze Belgische waterstoftestfaciliteit kan gebruikt worden als een gedeelde infrastructuur, open voor externe partners, dus uit de academische wereld, onderzoeksinstituten en de industrie. Het wordt een echte pool van talent en innovatie, noodzakelijk als onderdeel van de transitie naar 100% hernieuwbare energie en klimaatneutraliteit.”

 

Over de Federale Waterstofstrategie

De federale waterstofstrategie kadert in de transitie naar 100% hernieuwbare energie en klimaatneutraliteit. Om koolstofneutraal te worden, heeft België niet alleen hernieuwbare elektriciteit nodig, maar ook grote hoeveelheden hernieuwbare waterstof die de ecologische omschakeling van onze energie-intensieve industrie zullen bevorderen.  

De Federale Waterstofstrategie De Federale Strategie wordt ondersteund door 4 pijlers en heeft tot doel België te positioneren als: 

  1. import- en doorvoerhub in Europa voor groene waterstof,  
  2. van ons land een pionier maken in waterstoftechnologieën,  
  3. een robuuste waterstofmarkt te creëren door de implementatie van een open-access waterstofbackbone en 
  4. de verschillende belanghebbenden (industrieën, regio's, buurlanden en exporterende derde landen) aanmoedigen om hun krachten en knowhow te bundelen. 

De beslissing van de federale regering van vandaag maakt deel uit van de tweede pijler.  

 

Over het herstel- en investeringsplan van de federale overheid

Het herstel- en investeringsplan van de federale regering kadert in de wens van de regering om de aanzienlijke gevolgen van de coronacrisis voor onze economie te verzachten, maar ook om in te spelen op een aantal structurele uitdagingen waarmee ons land wordt geconfronteerd. Het herstel- en investeringsplan moet een domino-effect hebben op de economie als geheel en de toegevoegde waarde die in ons land wordt gecreëerd aanzienlijk verhogen. 

Op het gebied van energie is de federale regering van plan om 245 miljoen te investeren in infrastructuur om opkomende technologieën te bevorderen en zich voor te bereiden op de overgang van het land naar een duurzamere economie: 

  • Een ruggengraat voor het transport van CO2 en H2, die een aanzienlijke vermindering van de CO2-uitstoot mogelijk zal maken, met name in doelsectoren zoals raffinage, staal of chemie (€ 95 miljoen) 
  • Een energie-eiland om een tweede offshore windzone in te zetten, interconnecties met andere landen voor te bereiden en energieopslag mogelijk te maken (€ 100 miljoen) 
  • De ontwikkeling en integratie van nieuwe technologieën om de CO2-uitstoot van nieuwe gascentrales te verminderen. (50m€)